Tuesday, July 13, 2010

Event's Mind Cycle

जब Human mind ले घटना घटेको थाहा पाउँदछ तब Human Mind मा घटनाले आफ्नो प्रभावको चारखण्डको यात्रा पुरा गर्दै एक चक्कर(One Mind Cycle)लगाउँदछ ।
१.विज्ञान:- मात्र घटनाको प्रकृति जान्नु
२.संज्ञा:- पुरानो स्मृति/स्मरण मार्फत घटनाको नाम दिनु
३.वेदना:- पुरानो स्मृतिले गर्दा Body Sensation उत्पन्न हुनु
४.संस्कार:- सुखद/दुखद मान्दै उत्पन्न वेदनालाई भोग्नु र नयाँ कर्म संस्कारको निर्माण गर्नु

..To Be Continued.

No comments:

Post a Comment